Şekerzâde Seyyid Feyzullah Sermed Efendi

Meşâhir-i hattâtînden Şekerzâde Seyyid Mehmed Efendi’nin oğlu olan Şekerzâde Seyyid Feyzullah Sermed Efendi hüsn-i hattı babasından meşketmişse de, vefâtı üzerine icâzetini kırk gün sonra Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’den almıştır. Hemen sonra da, peder-mânend usûlüyle babasından boşalan Bostâniyân Ocağı hüsn-i hat mu‘allimliğine ta’yin edilmiştir.

Ömrünü tedrîs-i ilimle tükettikten sonra H. 1202/M. 1787 yılında vefât ederek, Karacaahmet Mezarlığı’nda babasının yanına defnedilmiş olan Şekerzâde Seyyid Feyzullah Sermed Efendi, nücûm ve bi’l-hassa riyâziyye ilmindeki mahâreti ile meşhur olup bu alanda yazdığı Maksadeyn fî Halli’n-nisbeteyn, Risâletü’t-tehlîs ve Kenzü’d-deka’ik adlı eserleri vardır.

Maksadeyn fî Halli’n-nisbeteyn adlı eserinin Süleymaniye Kütüphânesi’nde bulunan H. 1179/1765’te ta’likle istinsâh ettiği nüshâsı(527-09) gibi, eserlerinin pek çoğunu dest-i hattı ile yazmış olan Şekerzâde Seyyid Feyzullah Sermed Efendi’nin İstanbul Üniversitesi Kütüphânesi’nde de H. 1171/M. 1757-1758 tarihli bir de mushâf-ı şerîfi bulunmaktadır. Ayrıca musıkî ve şi’ir ile de meşgûl olup “Sermedî” mahlâsı ile yazdığı eş’arını ihtivâ eden müstakil Dîvân’ı vardır. Aşağıdaki ebyât da oradandır.

Aşık-ı hayâle la’l-i leb gonce-fâm alur

Der-i hab-ı teşne destine ru’yâda câm alur

Ey serv-i nâz gülşene çıkma salınma sen

Ar’ar-ı bakarda kaddine nakş-ı hırâm alur

Pür-şu’rdur o zülüfle Sermed dimâğımız

<

p style=”text-align:center;”>Sünbül-istinâ girse de buy-ı zükam alur

 

Kaynakca

Tuhfe-i Hattâtîn, ss. 360-361; Türk Hattatları, s. 178; Hat ü Hattâtân, ss. 129-130; Sicill-i Osmânî, IV, s. 38; İÜKAYK, s. 62; Osmanlılar Ansiklopedisi, I, ss. 460-461; Mir‘ât-ı İstanbul, s. 219; Tuhfe-i Nâ’ilî, sn. 1730.

 

İsmail Orman, 19 ekim 2016