Şekerzâde Seyyid Abdülvehhâb Efendi

Meşâhir-i hattâtînden Şekerzâde Seyyid Mehmed Efendi’nin torunu, şâ’ir ve hattat Feyzullah Sermed Efendi’nin oğlu olan Şekerzâde Seyyid Abdülvehhâb Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir ma’lûmât bulmak mümkün olmamıştır. Sülüs ve nesihi dedesinden ve babasından öğrenmiştir. Sultan Mustafa Hân-ı Râbi’in cülûsunda hatt-ı ta’lik ta’limine me’mur edildiği bilinmekteyse de, sonrasına dâ’ir bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Şeyhü’l-islâm Zeynelâbidîn ve Seyyid Mehmed Sıddık efendilerden de ta’lik dersleri almış olan Şekerzâde Seyyid Abdülvehhâb Efendi her ikisinden de H. 1225/M. 1810 senesinde ayrı ayrı icâzet almıştır. İcâzetnâmeleri İbnülemin’in nezdinde iken İstanbul Üniversitesi Kütüphânesi’ne teberru edilmiş olup hâlen oradadır. Ayrıca Eskişehir İl Halk Kütüphânesi’nde H. 1238/M. 1822 senesinde ta’likle istinsâh ettiği Dîvân-ı Hâlid(916) vardır ki, mâ’işetini müstensihlikten çıkaran erbâb-ı hattan olduğuna işaret etmektedir.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar, s. 490, Sicill-i Osmânî, IV, s. 38. TYTK, XXVI, s. 351; Hat Sanatı Tarihi, s. 186.

 

İsmail Orman, 19 ekim 2016