Seferli Alî Vasfî Efendi

İstanbullu olmakla beraber silsile-i nesebi hakkında bir bilgi yoktur. Küçük yaşta iken hıfzını ikmâl eyleyip İbrahim Rodosî’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. Bilahâre Topkapı Sarayı’nın Seferli Koğuşu’na müstahdem olup senelerce hizmetten sonra, H. 1213/M. 1797-1798 senesinde Sultan Selîm Hân-ı Sâlis’e ser-mü’ezzin olan Seferli Alî Vasfî Efendi, sultanın hal’inden sonra imâmetle saraydan çerâğ edilmiştir. Bundan sonraki avhâli ile ne zaman vefât ettiği tesbit edilememiştir.

Mesâ’îsinin hâricinde dînî ve ilmî eserlerin istinsâhıyla meşgul olan Seferli Alî Vasfî Efendi’nin H. 1213/M. 1797-1798 senesinde nesihle istinsâh ettiği Kâmilü’l-ihsân ve Şemâ’ilü’l-in‘âm adlı risâle ile H. 1197/M. 1782 ve H. 1200/M. 1785 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’leri görülmüştür.

 

 

 

İsmail Orman, 12 haziran 2017