Şâmî Seyyid Hüseyin Efendi

Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’nin tilmizlerinden olan Şâmî Seyyid Hüseyin Efendi, tahsîlini ikmâl eyledikten sonra bir müddet vüzerânın kitâbet hizmetiyle meşgul olmuş, bi’l-münâsebe hâcegândan olunca bazı küçük me’mûriyetler dahi elde etmişti. Ancak ma’zûl kalınca bir vezîrin mâ’iyyetinde Şam’a dönerek, kitâbetle meşgul olmağa başlamıştır. H. 1208/M. 1793-1794 senesinde Şam’da vefât etmiş ve Kâtib Cami’ne defnedilmiştir.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 180.

 

 

İsmail Orman, 23 mayıs 2018