Samânîzâde Alî Efendi

İstanbul’da Eyüp semtinde doğdu ve ömrü boyunca orada ikamet etti. Şeyhü’l-islâm Samânîzâde Ömer Hulûsî Efendi’nin hafîdi olduğundan, onun künyesiyle yâd olunurdu. Sıbyân mektebine devam ettiği eyyâmda Eyyüb Sultân türbedârı Eyyûbî Mehmed Râşid Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek, hocanın icâzet verdiği ilk tilmizi olma şerefine nâ’il olan Samânîzâde Alî Efendi, bi’l-ahâre tekemmül için Şefîk Bey’e devam ederek ondan da mücâz olmuştur.

Eğitimini tamamladıktan sonra bir müddet kitâbetle meşgul olan Samânîzâde Alî Efendi, daha sonra bâ-imtihân müderrisîn zümresine ilhâk olunup İstanbul’daki muhtelif medârisde hayli müddet tedrîs-i ilimle meşgul oldu. Tevhîd-i Tedrîsât Kanunu’nun ilânında, nice emsâli ile beraber açıkta kaldı. Bu hâl üzere iken 1930’da vefât etmiş ve Eyüp Mezarlığı’na defnedilmişse de, mezarı mevcut değildir.

Eyyûbî Mehmed Râşid Efendi ve Şefîk Bey gibi iki mümtâz hattatın taht-ı tedrîsinden geçmiş olan Samânîzâde Alî Efendi’nin, hüsn-i hattın kudretli isimlerinden biri olduğuna şüphe yoktur. Lâkin mertebesini ta’yin etmemize olanak sağlayacak bir eserine, ne yazıkki tesâdüf edilememiştir.

 

 

 

Kaynakça

Eyüplü Hattatlar(Haskan), s. 44; Eyüplü Hattatlar(Tilgen), s. 7.

 

İsmail Orman, 28 şubat 2018