Şalcızâde Seyyid Hasan Hüsnî Efendi

Şalcı esnâfından İsmâ‘il Ağa’nın oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Şalcızâde Seyyid Hasan Hüsnî Efendi, Fâtih’deki Nakş-ı Dîl Vâlide Sultan Mektebi’nin hüsn-i hat mu’allimi Şalcızâde Seyyid Mehmed Reşîd Efendi’nin ağabeyidir. Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi şâkirdânından olup eğitimini tekmîl eyledikten sonra ihtisâb ağasına kâtib olmuştur. Bu hâl üzere iken H. 1283/M. 1866 senesinde vefât etmiş ve Üsküdâr’da, Karacaahmet Mezarlığı’nda medfûn olan babasının yanına defnedilmiştir.

Beyazıt Devlet Kütübhânesi’nde H. 1260/M. 1844 tarihli Delâ‘ilü’l-hayrât’ı(1265) bulunan Şalcızâde Seyyid Hasan Hüsnî Efendi’nin, meşgalesinden arta kalan zamanda müstensihlikle meşgul olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Yahya Tevfîk Bey adlı bir tilmizinin tesbit edilmiş olması, ta’lim-i talebeden de geri kalmadığına işaret etmektedir.

 

 

Kaynakça

KebecizâdeAsırlar Boyunca Üsküdar, II, s. 768.

 

 

İsmail Orman, 17 mart 2017