Şalcızâde Seyyid Hasan Hüsnî Efendi

Şalcı esnâfından İsmâ‘il Ağa’nın oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Şalcızâde Seyyid Hasan Hüsnî Efendi, Fâtih’deki Nakş-ı Dîl Vâlide Sultan Mektebi’nin hüsn-i hat mu’allimi Şalcızâde Seyyid Mehmed Reşîd Efendi’nin ağabeyidir. Ancak hayatına dâ’ir hiçbir bilgiye ulaşılamamıştır.
Beyazıt Devlet Kütüphânesi’nde bulunan H. 1260/M. 1844 tarihli Delâ‘ilü’l-hayrât’ında(1265) Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi şâkirdânından olduğunu beyân eden Şalcızâde Seyyid Hasan Hüsnî Efendi’nin, kardeşi gibi mekteblerde hüsn-i hat ta’limi ile meşgûl olan erbâb-ı hattan olması muhtemeldir. Nitekim Yahya Tevfîk Bey adlı bir tilmizi tesbit edilmiştir.

Kaynakça
Kebecizâde.

İsmail Orman, 17 mart 2017

Reklamlar