Şâhin Mehmed Ağa

Saray-ı Hümâyûn agavâtından Şâhin Ağa’nın oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babası gibi Enderûn-ı Hümâyûn’da yetişmiş ve kinâye için daha ziyâde babasına nisbetle “Şâhin Mehmed Ağa” ismiyle anılmıştır. Tahsîli esnâsında türlü ilim ve san‘atın yanında Kâtû Mehmed Efendi’den sülüs ve nesih meşkine başlamış, ancak icâzet alamadan hocasının vefât etmesi üzerine tilmizlerinden Sikke Ressâmı Ömer Efendi’den uzun müddet istifâde ederek, Şeyh Hamdullah Ekolü’nde fevkalade bir hattat olmuştur.

Enderûn-ı Hümâyûn’da çeşitli vazîfeler aldıktan sonra Yeniçeri Ağalığı ile saraydan çerâğ edilen Şâhin Mehmed Ağa, bir müddet sonra ocaktaki vazîfesine ilâve olarak Enderûn-ı Hümâyûn’un hüsn-i hat mu’allimliğine ta’yin edilmiştir. Ancak H. 1113/M. 1701-1702 senesinde, henüz otuzlu yaşlarının başında olduğu halde vefât etmiştir. Üsküdâr’da Karaca Ahmed Türbesi civârında medfûn olduğu bilinmekteyse de, mezarı bugün mevcut değildir. Vefâtına Müstakîmzâde şu tarihi düşmüştür.

Pençe-i merge cihân şâhîni düşdi vây âh (1113)

Tıpkı ismini taşıdığı kuş gibi saldırgan ve katı mizâclı bir zât olduğu nakledilen Şâhin Mehmed Ağa’nın vefâtı, “yırtıcı kuşun ömrü az olur!” meseline timsâl kabul edilmiştir. Zirâ Şeyh Hamdullah’ın vasiyyetine ve mûhiblerinin ikazlarına rağmen mezartaşına kitâbe yazmağa niyetlenmiş ve kitâbeyi hâkkettikten bir hafta sonra da âniden vefât etmiş olduğu rivâyet edilmektedir.

Bir başka rivâyette, Amucazâde Hüseyin Paşa Dârü’l-hadîsi’nin kitâbesini yazan Ağakapılı İsmâ’il bin Alî’ye, “tarihi yazmağa biz me’mûruz” diye kitâbeyi tamamlamaktan menettiği mervîdir. Hikâyenin devamında ise Şâhin Mehmed Ağa’nın daha da ileri giderek, “Allah” lafzı da dâhil olmak üzere tüm kitâbeyi silip yeniden yazdığı, ancak o ism-i mübârekeye karşı sergilemiş olduğu bu nezâketsizlik ve saygısızlığın bedeli olarak kısa bir müddet sonra âniden vefât etmiş olduğu nakledilir.

 

 

 

Kaynakça

Devhatü’l-küttâb, s. 69; Tuhfe-i Hattâtîn, s. 414; Hat ü Hattâtân, s. 137; Türk Hattatları, s. 108.

 

 

İsmail Orman, 29 mayıs 2018