Safranbolulu Ahmed Hıfzî Efendi

Safranbolulu Ahmed Hıfzî Efendi sıbyân mektebini memleketinde tamamladıktan sonra medrese tahsîli için İstanbul’a gitmiş, bu esnâda Laz Ömer Vasfî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Medrese tahsîlini tamamladıktan sonra müderris olarak memleketine dönmüştür.

İsmi Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi‘nin silsilesinde de mukayyed olan Safranbolulu Ahmed Hıfzî Efendi‘nin, tilmizlerinden Mehmed Hamdî Efendi’ye H. 1260/M. 1844 senesinde verdiği icâzet kıt’asından, hâlâ Safranbolu’da meskûn ve neşr-i ilim ile meşgul olduğu anlaşılmaktadır. Bu hâl üzere iken orada vefât etmişse de, tarihi bilinmemektedir.

 

 

Kaynakça

Kebecizâde.

 

 

İsmail Orman, 4 mayıs 2017