Safranbolulu Ahmed Hıfzî Efendi

Safranbolu’da doğmuş olan Safranbolulu Ahmed Hıfzî Efendi’nin silsile-i nesebi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Medrese tahsili için gittiği İstanbul’da hüsn-i hatta heves ederek Laz Ömer Vasfî Efendi’den meşke başlamış ve kısa zamanda icâzet almıştır. Medrese tahsîlini bitirdikten sonra da müderrisin zümresine katılarak, memleketindeki bir medresede istihdâm edilmiştir.

Kendisinden aklâm-ı sitte dersleri almış olan Mehmed Hamdî Efendi’ye H. 1260/M. 1844 senesinde verdiği icâzet kıt‘asından, Safranbolu’da meskûn ve neşr-i ilim ile meşgul olduğu anlaşılan Safranbolulu Ahmed Hıfzî Efendi’nin, ne zaman ve nerede vefât ettiği hakkında herhangi bir ma’lûmât yoktur.

 

 

Kaynakça

Kebecizâde.

 

İsmail Orman, 5 aralık 2017

Reklamlar