Saatçizâde Ahmed Üsküdârî

Saatçizâde Ahmed Üsküdârî, Kevkeb Hâfız Derviş Mehmed Efendi’nin tilmizlerinden değerli bir hattattır. Silsile-i nesebi hakkında bir bilgi yoksa da, fevkalade bir tahsîl görmüş olması, ekâbirden olduğuna delâlet etmektedir. Eğitimini tamamladıktan sonra müderris, müddetini ikmâl eyledikten sonra da Diyârbekir Mollası olarak ilmiyye kadrosuna dâhil olmuştur.

Bilâhare Şam Mollası olduğu ve buradan ma’zûl iken H. 1151/M. 1738-1739 senesinde vefât ettiği bilinen Saatçizâde Ahmed Üsküdârî’nin, zamanının mümtâz şâ’irlerinden olduğu nakledilmektedir. Neşretmiş olduğumuz tarihsiz sülüs ve nesih hadis kıt‘ası, hüsn-i hattın dekayıkına vâkıf hattatlardan olduğuna işaret etmektedir.

 

 

Kaynakça

Devhatü’l-küttâb, s. 16; Sicill-i Osmânî, I, s. 246; Meşhur Hattatlar, s. 133.

 

İsmail Orman, 3 aralık 2017