Recebzâde Hasan Rüşdî Efendi

Erzurumlu olan Recebzâde Hasan Rüşdî Efendi, Alî Efendi nâmında bir zâtın oğlu olarak orada doğmuştur. İlk eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra, medrese tahsîli için gittiği İstanbul’da hüsn-i hatta hevesle “Deli” lâkabıyla ma’rûf Afif Dâmâdı Seyyid Osman Efendi’den aklâm-ı sitte dersleri almış ve icâzetine nâ’il olmuştur.

Eğitimini ikmâl eyledikten sonra bâ-imtihân müderris olup senelerce tarîk-i tedrîste müstahdem kaldıktan sonra Anadolu kuzâtından olarak ilmiye sınıfına geçmiş olan Recebzâde Hasan Rüşdî Efendi, Üsküdar Kadısı iken H. 28 Zi’l-hicce 1228/M. 21 Aralık 1813 tarihinde vefât etmiştir. Karacaahmet Mezarlığı’nda, Tunusbağı Caddesi üzerinde medfûndur.

H. 1204/M. 1789 tarihli meşk murakka‘ı görülmüş olan Recebzâde Hasan Rüşdî Efendi’nin hüsn-i hattın dekayıkına vâkıf hattâtînden olduğunu söyleyebiliriz. Neşretmiş olduğumuz eserlerinden, sülüsünün ve nesihine gâlib olduğu anlaşılmaktadır. Şâkirdinin tesbit edilememiş olması, resmî mesâ’îsi nedeniyle tilmiz kabul etmemiş olduğuna işâret etmektedir.

H. 1185/M. 1771-1772 senesinde nesihle istinsâh ettiği Delâ‘ilü’l-hayrât’ı Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphânesi’nde bulunan Recebzâde Hasan Rüşdî Efendi’nin H. 1223/M. 1808 senesinde Urfa Kadısı iken yazmış olduğu Şifâ-i Şerîf’i Ankara’daki Millî Kütüphâne’de bulunmakta olup müstensihlik sahasında da ibrâz-ı fa’aliyet eylediğine işaret etmektedir.

 

Recebzâde Hasan Rüşdî Efendi’nin Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmanî, II, s. 383; Son Hattatlar, s. 102; Alif Art, 19 Şubat 2012, s. 26.

 

 

İsmail Orman, 27 kasım 2016