Recâyîzâde Mehmed Celâleddîn Efendi

Eyüp’te doğmuş olan Recâyîzâde Mehmed Celâleddîn Efendi’nin nesebi hakkında bir bilgi yoktur. Bakkal Ârif Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almış, eğitimini tamamladıktan sonra Eyüb Sultân Cami’nin hitabet hizmetine ta’yin edilmiştir.
1930 yılındaki vefâtına kadar yapmış olan Recâyîzâde Mehmed Celâleddîn Efendi’nin teclîd ve tezhîb san‘atlarında da mâhir olduğu nakledilmekteyse de, eserine tesâdüf edilememiştir. Mûsıkîden de haberdâr olduğu bilinen bu değerli san‘at erbâbı, Eyüp’teki Kirpâsî Tekkesi hazîresinde medfûndur.

 

Kaynakça
Eyüplü Hattatlar(Haskan), s. 47; Eyüplü Hattatlar(Tilgen), s. 8.

 

 

İsmail Orman, 19 nisan 2017

Reklamlar