Pazarcıklı Mehmed Hulûsî Efendi

Hâl tercemesi hakkında yeterli bilgi bulunmayan Pazarcıklı Mehmed Hulûsî Efendi’nin çevresinde “Suhte Mehmed Efendi” nâmı ile anıldığını İbnülemin nakletmektedir. Şevkî Efendi tilmizlerinden değerli bir hattat olup daha çok müstensihlikle meşgul olarak 52 mushâf-ı şerîf yazmağa muvaffak olduğu menkûldür.

Son zamanlarında elden-ayaktan düşüp yazı yazamaz olunca geçim darlığına düşen Pazarcıklı Mehmed Hulûsî Efendi, kendisine ma’aş bağlanması talebi ile H. 27 Zi’l-ka’de 1318 tarihinde Bâb-ı Âlî’ye yapmış olduğu müraca’at netîcesinde H. 1 Cemâziye’l-evvel 1319 tarihinde ma’lûliyet ma’aşı almağa başlamıştır. H. 1324/M. 1906 senesinde Dârü’l-aceze’de vefât etmiş ve ma’aşı da eşi Safiye Hanım’a tahsîs edilmiştir.

Neşretmiş olduğumuz hilye-i sa‘adetinden, Şevkî Efendi’nin icâzetine bî-hakkın lâyık olduğunu ıspat eylemiş olan Pazarcıklı Mehmed Hulûsî Efendi’nin özel koleksiyonda da H. 1308/1890 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i bulunmaktadır. Oğlu Ahmed Fevzî Efendi’yi hattat olarak yetiştirmiş olduğu gibi Ahmed Ziyâ Akbulut’a da sülüs ve nesihten icâzet vermiştir.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar, s. 468; BOA, DH.MKT. 2473/108; BOA, BEO 1705/127828; BOA, DH.MKT. 1141/12; BOA, BEO 2983/223660; Burak Filateli, s. 14.

 

İsmail Orman, 10 kasım 2016