Ömer Fâ’ik Efendi

Karadeniz Ereğlisi ahâlisinden Kürekçioğulları Ailesi’ne mensub Kürekçi Alî Efendi’nin oğlu olan Ömer Fâ’ik Efendi, H. 1271/M. 1855 senesinde Ayasofya civârında Yerebatan Mahâllesi’nde doğdu. İbtidâ’î mektebde okuduktan sonra Silivrikapısı hâricinde Seyyid Nizâm Caddesi üzerindeki Topçubaşı Bâlâ Süleyman Ağa Mektebi’nin hüsn-i hat mu‘allimi Şumnulu Ömer Rüşdî Efendi’den sülüs ve nesih, Bahrî Efendi’den de ta’lik meşketmeğe başladı.

H. 1288/M. 1871’de Bâlâ Cami’nde tertîb edilen merâsimle her ikisinden de icâzet almış olan Ömer Fâ’ik Efendi, huzzârîn meyânında bulunan Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin tensîbiyle şâkird-i mümtâzı Şefîk Bey’e devam etmeğe başlayıp sekiz sene de o üstâd-ı mâhirden istifâde ile sülüs, nesih ve sülüs celîsinde tekemmüle erişti. Bu esnâda Şefîk Bey’in Kudüs’teki Hazret-i Ömer Cami için yazmış olduğu celî kuşak yazılarının iğneli kalıplarını İbrahim Alâ’eddîn Bey ile beraber hazırlayarak hocasının takdîrini kazanmıştı.

İlk yazı hocası Ömer Rüşdî Efendi’nin vefâtı üzerine Bâlâ Süleyman Ağa Mektebi’nin yazı hocalığını der-uhde eylemiş olan Ömer Fâ’ik Efendi, bilâhare başka mekteblerde de yazı ta’lim eylemiştir. Sûfî-meşreb tabi’âtlı ve inzivâya meyilli bir zât olunduğundan devlet hizmetlerinde bulunmamıştı. Kısa bir hastalığı müte’akib H. 20 Cum‘ade’l-âhire 1337/M. 23 Mart 1919 tarihinde vefât etmiş olup senelerce hizmette bulunduğu Bâlâ Tekkesi kabristânında medfûndur.

Ekseri vaktini mektebde yazı ta’lim etmekle geçirir, sâ’ir zamanında da Cerrâhpaşa civârında, Davudpaşa Çeşmesi Sokağı’ndaki hânesinde yazı ve kıra’âtla meşgul olurdu. En büyük zevki ise meşhur hattatların, muhtelif mebânî ile mezartaşlarındaki yazılarını ziyâret etmek ve Kâğıdçılar Kethüdâsı Hacı Ahmed Efendi’nin Bâyezid’deki dükkânında Sâmî Efendi ve Mehmed İlmî Efendi gibi zamanın ma’rûf hattatları ile yazıya dâ’ir sohbet etmekti.

Mürekkebini, kâğıdlarını ve mukavvalarını kendisi imâl eden, Hacı Ahmed Efendi’den öğrendiği tezhib san‘atında da fa’aliyet göstermiş olan Ömer Fâ’ik Efendi, bilhassa celî sülüste vaktinin mümtâz hattatlarından biri idi. En mükemmel yazıları, vefâtına kadar görev yapmış olduğu Bâlâ Külliyesi’nde karşımıza çıkmakta olup caminin kıble tarafındaki müdevver surette tertîblediği “Ma’aşa-allah ve kuvvete illa-billâh” evrâdı ile Topçubaşı Bâlâ Süleyman Ağa Türbesi’nin cephesindeki Âyetü’l-kürsî kuşağı ve çeşmenin alnındaki “su âyeti” celîdeki kudretinin şâhidleridir.

Ayrıca Bâlâ Tekkesi’nin tamiri üzerine ta’lik olunmuş H. 1312/M. 1894-1895 tarihli kitâbenin celî sülüslerini yazmış ve iki yandaki sikkeleri  tertîblemiştir. Ta’lik aksâmı Mısrîzâde Alî Rızâ Efendi tarafından yazılmış olan bu kitâbe, cidden bir san‘at şâheseri olmakla beraber, ne yazıkki yerinden düşerek parçalanmıştır. Bu şekilde iken restore edilerek Topkapı Sarayı Müzesi’ne nakledilmiş olan bu kitâbe hâlen oradadır.

Ömer Fâ’ik Efendi’nin yukarıda zikrolunan icâzetnâmesi ile meşkleri, yazıları ve yazı kalıpları oğlu Muhyiddîn Hattatoğlu tarafından aynı müzeye teberru edilmiştir. Ayrıca yazmış olduğu müte’addid En‘âm-ı Şerîf ve du’a mecmu’ası ile levhâlara müze ve özel koleksiyonlarda tesâdüf edilmektedir. Seneler süren mu‘allimliğinde yüzlerce tilmiz yetiştirmiş olmasına rağmen, Hâfız Mahmud Efendi, Hacı Vâsıf Efendi, Emirgân Cami imâm ve hatibi Hâfız Sâdık Efendi ile Bâlâ Tekkesi Şeyhi Fahreddîn Efendi’nin isimleri tespit edilebilmiştir.

 

Ömer Fâ’ik Efendi’nin Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakça

Meşhur Hattatlar, ss. 198-200; Son Hattatlar, ss. 89-92; BOA, DH.SAİDd..175/299.

 

İsmail Orman, 19 haziran 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s