Nefeszâde Seyyid İbrahim Efendi

Müderris ve hattat Nefeszâde Mustafa Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Nefeszâde Seyyid İbrahim Efendi’nin eğitimi hakkında herhangi bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Hüsn-i hattı evvelâ Şükrullah Çelebi’nin şâkirdânından olan babasından meşketmiş, icâzetini aldıktan sonra tekemmül için Demircikulu Yusuf’a devam ederek, ondan da icâzet almağa muvaffâk olmuştur.

Ehl-i irfân bir zât ve hüsn-i hattın âşıklarından olduğu nakledilen Nefeszâde Seyyid İbrahim Efendi’nin, ömrünü hat sanatına hasretmiş erbâbdandır. H. 1060/M. 1650 yılında vefât ettiğinde, ardında yüzlerce tilmiz ve bir o kadar âsâr-ı nefîse ile hattatlara dâ’ir te’lif ettiği Gülzâr-ı Savâb adlı eseri yâdigâr bırakmıştır. Bu eserinin dest-i hattı ile muharrer bir nüshâsı Mustafa Âşir Efendi Kitaplığı’nda(289/1) bulunmaktadır.

 

 

 

İsmail Orman, 2 ağustos 2017

Reklamlar