Nefeszâde Mustafa Efendi

Hacı Nefes” nâmıyla ma’rûf bir zâtın oğlu olarak Amasya’da dünyaya gelmiştir. Babasına nisbetle “Nefeszâde Mustafa Efendi ismiyle şöhret bulmuştur. İlk tahsîlini memleketinde tamamladıktan sonra medrese eğitimi almak üzere İstanbul’a gitmiş, bu esnâda hüsn-i hatta heves ile, Şükrullah Çelebi’den sülüs ve nesih meşkini ikmâl ederek icâzet almıştır.

Eğitimini tamamladıktan sonra müderris olan Nefeszâde Mustafa Efendi, İstanbul’daki muhtelif medreselerinde senelerce tedrîs-i ilimle meşgul olmuştur. İlmî rütbesi tedrîcen Musûlây-ı Süleymâniyye’ye terfi etmiş ve İstanbul’daki Hakaniyye Medresesi müderrisi iken H. 1011/M. 1602-1603 senesinde vefât etmiştir.

Ayrıca hüsn-i hat ta’limi ile de meşgul olan Nefeszâde Mustafa Efendi’nin oğlu Nefeszâde Seyyid İbrahim Efendi’ye aklâm-ı sitteden icâzet verdiği bilinmektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 2 temmuz 2017

Reklamlar