Nâyzen Ahmed Ağa

Saray-ı Hümâyûn agavâtından olan Nâyzen Ahmed Ağa, mu’allim-i hatt-ı sultânî Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’nin şâkirdânından idi. Ancak lâkabından da anlaşılacağı üzere asıl mahâreti mûsıkîdedir. Sultân Mahmud Hân-ı Sânî zamanının nâmlı sâzendelerinden olduğu menkûl ise de, terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır.

 

 

Kaynakça

Kebecizâde; Sicill-i Osmânî.

 

 

İsmail Orman, 4 mayıs 2018