Nalbur Hasan Efendi

Enderûn-ı Hümâyûn’da yetişmiş olan Nalbur Hasan Efendi, lâkabından da anlaşılacağı üzere sarayda nalburluk hizmetiyle müstâhdem iken, Dârü’s-sa’ade Ağası Hacı Beşîr Ağa’ya kethüdâ olmakla nüfûz kazanmıştır. Hatta rivâyete göre ağanın hazînedârı olan Süleyman Ağa ile beraber bazı usûlsüz işlere dahi karışmıştır. Bu nedenle Hacı Beşîr Ağa’nın nefyi ile nihâyetlenen gâ’ilede tutuklanarak, H. 17 Ramazân 1165/M. 29 Temmuz 1752 tarihinde Süleyman Ağa ile beraber siyâsete uğratılmıştır.

Kader birliği yaptığı Süleyman Ağa ile beraber Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilmiş olan Nalbur Hasan Efendi’nin mezartaşında hattâtînden olduğu beyân edilmektedir. Hüsn-i hattı muhtemelen hâmîsinin de üstâdı olan Mumcuzâde Mehmed Ağa’dan öğrenmiştir. Yazısına tesâdüf edilememiş olması, hattatlıkla meşgul olmadığına işaret etmekteyse de, hattatlar zümresinde anılmış olması hasebiyle nâmını yâd etmeği muvâfık bulduk.

 

Kaynakça

Asırlar Boyunca Üsküdar, II, s. 812.

 

 

İsmail orman, 26 eylül 2017