Nâfîzâde Ahmed Yüsrî Efendi

Mehmed Nazîf Efendi adlı bir zâtın oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Nâfîzâde Ahmed Yüsrî Efendi, eğitimini tekmîl eyledikden sonra Re’is Kalemi kâtiblerinden olup bi’l-ahâre Dergâh-ı Alî çavuşları zümresine ilhâk olunmuştur. H. 1202/M. 1788’deki seferde de baş-çavuş rütbesi ile Orduy-ı Hümâyûn’a me’mûr edilmiştir. Dergâh-ı Alî gediklilerinden olup bu hâl üzere iken vefât ettiği menkûl ise de tarihi ma’lûm değildir.

Celî ve divânî kalemlerinde şahsına münhasır tarzı ile döneminin güzîdelerinden biri olduğu nakledilen Nâfîzâde Ahmed Yüsrî Efendi’nin hocaları da ma’lûm değildir. Almanya’daki Staatsbibliothek’deki H. 1204/M. 1789-1790 tarihli Dîvân-ı Süleyman Arif ve Topkapı Saray Müzesi Kütübhânesi’ndeki aynı tarihli Dîvân-ı Sâbit adlı eserlerinden, ta’likde de mahâret sahibi olduğu anlaşılan hattatın, Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’nde bulunan, H. 1210/M. 1795-1796 senesinde nesihle istinsâh ettiği Dîvân-ı Hâzik adlı eseri, şi’ir ile fazlasıyla haşır-neşir olduğuna ve bu yıllara eriştiğine işâret etmektedir.

 

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 107; TYTK, I, s. 243.

 

İsmail Orman, 26 mart 2018