Mütevellîzâde Derviş Mehmed Efendi

İstanbul, Tophâne’de doğmuş olan Derviş Mehmed Efendi, babasının görevine nisbetle “Mütevellîzâde” künyesiyle tanınırdı. Velâdeti, tahsîli ve terceme-i hâli hakkında fazla bir bilgi yoktur. Küçük yaşta intisâb eylediği Târikat-ı Halvetiye’de çile çıkardıktan sonra Ahmed Karahisârî’ye mürîd olmuştur. Mürşîdinin etkisiyle hüsn-i hatta yönelerek, kendisinden aklâm-ı sitte meşkine gayret edip kısa zamanda icâzet almıştır.

Hüsn-i hatta hocasının tavrının önde gelen temsilcilerinden biri olduğu için “Karahisârî Dervişi” lâkabı ile yâd edilmiş olan Mütevellîzâde Derviş Mehmed Efendi, H. 1000/M. 1591-1592 senesinde, ömrü boyunca mûkim olduğu Tophâne’de vefât etmiş ve Sütlüce’deki tekkesinin hazîresinde medfûn bulunan hocasının yanına defnedilmiştir.

Büyükçekmece üzerine Mimâr Sinân tarafından inşâ olunan köprünün kitâbesini kaleme almış olan Mütevellîzâde Derviş Mehmed Efendi ta’lim-i talebe ile de meşgul olarak, Demircikulu Yusuf gibi değerli bir hattat yetiştirmiştir. Ayrıca Tophânevî Mehmed Arif Efendi adlı bir şâkirdi daha tesbit edilmiştir.

 

Kaynakça

Devhatü’l-küttâb, s. 49; Tuhfe-i Hattâtîn, s. 473; Hat ü Hattâtân, s. 148; Türk Hattatları, s. 79; Hat Sanatı Tarihi, s. 63; Meşhur Hattatlar, s. 112; Portakal Sanat ve Kültür Evi, 4 Aralık 2011, s. 144.

 

 

İsmail Orman, 7 temmuz 2017