Müsta’itzâde Süleyman Efendi

Mehmed Efendi’nin oğlu olarak Beypazarı’nda doğmuş olan Müsta’itzâde Süleyman Efendi, sıbyân mektebini memleketinde ikmâl eyledikten sonra medrese tahsîli almak üzere gittiği Bursa’da Tuz Pazarı Mescidi imâmı Mustafa Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra bir müderrislik elde etmeğe muvaffâk olamayınca bir vezîre kapılanarak, divân kâtibliğini der-uhde eylemiştir.

Hâmîsinin görev gereği İstanbul’a naklinde beraberinde giden Müsta’itzâde Süleyman Efendi, burada da “sebeb-i şöhret olur” diyerek, bir kez de “Çömez Molla” lâkabıyla tanınan Cûdî Ömer Efendi’den yeni baştan aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. Ömrü boyunca ricâl ve vüzerâya kitâbet hizmetlerinde bulunduktan sonra H. 1166/M. 1752-1753 yılında Hac vazîfesini ifâ etmeye niyetlenmişse de, vuslata erişemeden Şam civârında âniden vefât etmiştir.

Zamanın mümtâz hattatlarından olan Müsta’itzâde Süleyman Efendi ta’lim-i talebe ile de meşgul olmuş ve Mustafa Kütâhî, Hacızâde Mustafa Efendi, Keskin Mustafa ve Kestanecizâde Alî Efendi gibi değerli aklâm-ı sitte hattatları yetiştirmişse de, yazısına tesâdüf edilememiştir.

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 215; Kebecizâde.

 

 

 

İsmail Orman, 3 temmuz 2017

Reklamlar