Mustafa Vehbî Efendi

İstanbul’da doğmuş olan Mustafa Vehbî Efendi, sıbyân mektebini bitirdikten sonra medrese tahsîline başlamış, bu esnada Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek, H. 1199/M. 1785 senesinde icâzet almıştır. Me’zuniyetini müte’akiben bâ-imtihân müderris olup uzun müddet tedrîs-i ilimle meşgul olmuştur. Târik-i tedrîsdeki müddetini doldurduktan sonra ilmiyeye geçerek, Rumeli kuzâtı zümresine girmiştir.

Hayli zaman Rumeli’nin muhtelif mevâki’nde kadılık yaptıktan sonra teka’üde sevkedilmiş olan Mustafa Vehbî Efendi, H. 1252/M. 1836-1837 senesinde vefât ederek, Kayalar Mezarlığı’a defnedilmiştir. Elde yazısının olmayışı, yazı ile fazlaca meşgul olmadığına delâlet etmektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 9 kasım 2017