Mustafa Vasfî Efendi

Abdurrahmân Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Mustafa Vasfî Efendi, tahsîli esnâsında Hâfız Osman’ın tilmizlerinden Hasan Üsküdârî-i Sânî’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Ayrıca medreseye devam ettiği eyyâmda ta’lik dersleri aldığı bilinmekteyse de, hocası tesbit edilememiştir. Medreseyi bitirdikten sonra Müftî Zekeriyâ Efendi’ye mülâzım olup taht-ı tedrîsinden geçtikten sonra târik-i kazâya dâhil olmuştur. Hayli müddet taşra müderrisliklerinde istihdâm edildikten sonra vefât etmişse de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

Hâfız Osman Ekolü’nün ma’rûf sîmâlarından olan Mustafa Vasfî Efendi’nin yazısına tesâdüf edilememiş olmakla beraber, talebe nezdinde bir hayli mu’teber olduğu ve Abdullah Râkım Efendi başta olmak üzere bir hayli tilmiz yetiştirdiği bilinmektedir. Ayrıca şi’ire de âşina olup mecmu’alarda “Vasfî” mahlâsıyla yazdığı eş‘ârına tesâdüf edilmektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 11 nisan 2017