Mustafa Hilmî Efendi

İstanbul’da Eyüp’te doğmuş olan Mustafa Hilmî Efendi henüz sıbyân mektebi sıralarında iken hüsn-i hatta heves ederek, İbrahim Sükûtî Efendi’den aklâm-ı sitte dersleri almağa başlamıştır. Kısa zamanda yazıda terakkî göstererek hocasının takdîrini kazanmış, icâzet almanın yanında dâmâdı olma şerefine de erişmiştir. Tahsîlini ikmâl eyledikten sonra mekteblerde talim-i talebe ile meşgul olmağa başladığı, bir yandan da kitâbete azmettiği anlaşılmaktadır.

Değerli hattatlardan olduğunu beyân eden İbnülemin’in, H. 1250/M. 1834-1835 tarihli hilye-i sa’adetine Muhyiddîn Bey’in kazaya uğrayan elvâh-ı nefîse koleksiyonu arasında gördüğünü naklettiği Mustafa Hilmî Efendi’nin, kayınpederinin mezartaşı kitâbesini de yazmış olduğunu söylemekteyse de, bu yazı aslında diğer bir tilmizi olan Ömer Hilmî Efendi’ye aittir.

Vefât tarihi ve medfeni hakkında bir bilgiye ulaşılamayan Mustafa Hilmî Efendi’nin Kırkağaçlı Alî Nâ’ilî Efendi ve Hüseyin Lutfî Efendi adlı tilmizleri tesbit edilmiştir. Bacanağı Şekercizâde Abdurrahmân Necâtî Efendi’nin şâkirdânından olan Mustafa Nâ’ilî Efendi‘nin, tekemmül için ondan da bir müddet ders gördüğü bilinmektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 29 nisan 2017