Mustafa bin Mehmed el-Burusevî

Tuz Pazarı Mescidi’nin imâmı Mehmed Efendi’nin oğlu olarak Bursa’da doğmuştur. Eserlerine ekseriyetle Mustafa bin Mehmed el-Burusevî künyesiyle ketebe koymuştur. Hüsn-i hattı Bursa’nın ma’rûf hattatlarından öğrendiği anlaşılmakla beraber, hocası olarak, son zamanlarında Bursa’ya sürgün edilen Dilsiz İbrahim Ağa’yı zikretmiş olması, ondan bir hayli müstefiz olduğunu göstermektedir.

Bilhassa sülüs ve nesihte beldesinin önde gelen hattatları arasına girmiş olan Mustafa bin Mehmed el-Burusevî, babasının vefâtından sonra peder-mânend usûlüyle Tuz Pazarı Mescidi’nin imâmlığını der-uhde eylemiştir. Son eserinin tarihine istinâden H. 1213/M. 1798-1799 senesinden sonra vefât ettiği anlaşılmakta ise de, tarihi ve medfeni hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Hüsn-i hattın yanında tezhîb san’atında da zamanının mümtâz sîmâlarından olduğu menkûldür.

H. 1199/M. 1785 tarihli Şifâ-i Şerîf’i Ankara’daki Millî Kütüphâne’de(nr. 3252), H. 1212/M. 1797-1798 Kur’ân-ı Kerîm’i ise özel koleksiyonda bulunan Mustafa bin Mehmed el-Burusevî’nin H. 1213/M. 1798-1799 senesinde nesihle istinsâh etmiş olduğu Mustafa Efendi’nin Risâle-i Mukantarât adlı eseri de Afyonkarahisar, Gedik Mehmed Paşa Kütüphânesi’ndedir.

 

Kaynakça

Türk Hattatları, ss. 156, 166; TYTK, II, s. 450.

 

 

 

İsmail Orman, 2 temmuz 2017

Reklamlar