Mûsâ Efendi

İmâm Sofî Hasan Efendi nâm bir zâtın oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Mûsâ Efendi’nin evâ’il-i hâli hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Küçük yaşta iken hıfzını ikmâl eylemiş ve İbrahim Rodosî’den sülüs ve nesih dersleri alarak icâzetiyle şeref-yâb olmuştur.

Babasının vefâtında peder-mânend usûlüyle görevini devralmış olan Mûsâ Efendi, bilâhare Sultan Süleyman İmâreti’nin şeyhliğini de uhdesine almıştır. H. 1200/M. 1785 senesinde vefât ettiği bilinmekteyse de, medfeni ma’lûm değildir.

Beyazıt Devlet Kütüphânesi’nde bulunan tarihsiz Kur‘ân-ı Kerîm’inden(5.18670) daha ziyâde müstensihlik sahasında fa’aliyet gösterdiği anlaşılmaktadır. Tesbit edilebilen yegâne öğrencisi Seyyid Alî Hamdî Efendi’dir.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 234; Kebecizâde; BOA, C..BLD. 145/ 7214.

 

İsmail Orman, 22 kasım 2016