Müderris Osman Şâkir Efendi

Meşâhir-i hattâtînden Laz Ömer Vasfî Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğan Müderris Osman Şâkir Efendi, fevkalade bir tahsîl görmüş; ulûm-ı dîniyyenin yanında Arapça ve Farsça dersleri aldığı gibi, husûsî surette şi’ir ve edebiyâtla ilgilenmiştir. Ayrıca babasından da aklâm-ı sitteyi meşkederek icâzet almıştır. Tahsîlini tamamladıktan sonra bâ-imtihân müderris olup senelerce tedrîs-i ilimle meşgul olmuş, babasının vefâtı ile boşalan Galata Sarayı Mektebi’nin hüsn-i hat mu’allimliği de H. 1240/M. 1825 senesinde uhdesine verilmiştir.

Farsça’ya olan vukûfu nedeniyle son zamanlarında mektebin lîsân-ı Fârısî mu’allimliğini de elde eden Müderris Osman Şâkir Efendi, bu hâl üzere iken H. 5 Şevvâl 1250/M. 4 Şubat 1835 tarihinde vefât etmiştir. Üsküdar, Karacaahmet Mezarlığı’nda babasının yanında medfûn olduğu bilinmekteyse de, bugün mezarı mevcut değildir. İlim ve fazlıyla ma’rûf olup mecmu’alarda “Murâdî” mahlâsı ile yazmış olduğu eş’arına tesâdüf edilmektedir.

Yukarıda da zikredildiği üzere sülüs ve nesihi babasından meşkederek, mutantan bir merâsimle icâzet alan Müderris Osmân Şâkir Efendi’nin icâzetnâmesine, zamanın önde gelen isimlerinin de bulunduğu kırk kadar hattat tasdîk kuyûdâtı düşmüştür. Nitekim o da, hâlen özel koleksiyonda bulunan H. 1231/M. 1815 tarihli sülüs levhâsı ile babasının icâzetine lâyık olduğunu ıspât eylemiştir. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Kütüphânesi’nde bulunan H. 1232/M. 1816-1817 tarihli mushâf-ı şerîfi(A. 6585) müstensihlikle de meşgul olduğuna işaret etmektedir. Galata Sarayı’ndaki mu’allimliği esnâsında bir hayli hattat yetiştirdiği bilinmekteyse de, oğlu Mehmed Sâlih Ferdî Efendi’den gayrı tilmizi tesbit edilememiştir.