Müderris Ahmed Hıfzî Efendi

İstanbul’da doğmuş olan Müderris Ahmed Hıfzî Efendi’nin silsile-i nesebi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Hüsn-i hattı Laz Ömer Vasfî Efendi’den meşkederek icâzet almış, medrese tahsîlini bitirdikten sonra da müderrisin zümresine katılarak, taşra medreselerinde istihdâm edilmiştir.

Kendisinden aklâm-ı sitte dersleri almış olan Mehmed Hamdî Efendi’ye H. 1260/M. 1844 senesinde verdiği icâzet kıt‘asından, Safranbolu’da meskûn ve neşr-i ilim ile meşgul olduğu anlaşılan Müderris Ahmed Hıfzî Efendi’nin, ne zaman ve nerede vefât ettiği hakkında herhangi bir ma’lûmât yoktur.

 

 

Kaynakça

Kebecizâde.

 

İsmail Orman, 5 aralık 2017

Reklamlar