Mücellid Mehmed Rif‘at Efendi

Terceme-i hâli mazbût olmayan hattatlardan olan Mücellid Mehmed Rif‘at Efendi, Seyyid Mehmed Hulûsî Efendi’nin şâkirdânından değerli bir hattattır. Ayrıca tezhîb ve teclîdde de mâhir hüner-verlerden olduğu menkûl olup Aksaray’da Pertevniyâl Vâlide Sultan Cami’nin pencere üstlerine kuşak hâlinde muhârrer Tebâreke Sûresi’nde celî sülüsteki kudretini ıspât etmiştir.

Galata’daki Bâyezid Cami’nin ta’mir târihi ile cami’in altındaki Şekerpâre Kadın Çeşmesi’nin kitâbesini de ta’likle kaleme almış olan Mücellid Mehmed Rif‘at EfendiSultan Abdülmecîd tarafından müceddeden yaptırılan Azîz Mahmud Hüdâ’î Tekkesi tevhîdhânesinin kitâbesini de yazmıştır. Ancak aon derece iyi olduğu hatt-ı ta’likteki üstâdı hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Ömrü boyunca Üsküdar’da ikamet edip H. 1297/M. 1879 senesinde vefât etmiş olduğu bilinen Mücellid Mehmed Rif‘at Efendi‘nin sülüs ve ta’lik celîlerinde son derece mâhir bir hattat ve san‘at çevrelerince ma’rûf bir zât olmasına rağmen, terceme-i hâlinin herhangi bir kaynakta mukayyed olmaması şâyân-ı te’essüfdür.

 

Mücellid Mehmed Rif‘at Efendi’nin Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar, s. 212.

 

İsmail Orman, 28 ocak 2017

Reklamlar