Mostarî Mustafa Efendi

İbrahim Mustafa Efendi’nin oğlu olarak Mostar’da doğmuş olduğundan “Mostarî Mustafa Efendi” ismiyle ma’rûftur. İbtidâ’î tahsilini memleketinde ikmâl eyledikten sonra medrese tahsîli almak üzere İstanbul’a gitmiş ve Hâfız Hasan Efendi’nin dâ’iresine dâhil olmuştur. Kendisinden bir hayli istifâde ile dînî ilimlerde ilerlediği gibi, hem-şehrîsi Teberdâr Mehmed Paşa’dan himâye görmüş, hatta akrabasından dahi olmuştu.

Paşanın hânesinin müdâvimlerinden Mirzazâde Şeyh Mehmed Efendi ve Pîrîzâde Mehmed Sâhib Efendi gibi ulemây-ı kirâmın sohbetlerine devam etme şansı da bulan Mostarî Mustafa Efendi, ne yazıkki, tahsîlini tamamladıktan sonra uygun bir müderrislik elde etmeye muvaffâk olamamış, bunun üzerine bir dükkân açarak ticâretle meşgûl olmağa başlamıştır. Bu hâl üzere iken H. 1162/M. 1749 senesinde vefât etmiş ve Topkapı hâricine defnedilmiştir.

Şeyh Seyyid Nûreddîn Efendi’ye intisâb ederek hilâfet almış olan Mostarî Mustafa Efendi, hüsn-i hat tahsîlini Hâfız Osman’dan tamamlayarak icâzet almışsa da, daha sonra meşgalesi nedeniyle hattatlığa devam etmemiş olduğundan, yazısına tesâdüf edilememiştir. Ancak içindeki hüsn-i hat sevgisini hiç kaybetmemiş ve ilk yazı derslerini verdiği olduğu İbrahim Tâhir Ağa’nın değerli bir hattat olarak yetişmesini sağlamıştır.

 

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, ss. 520-521; Meşhur Hattatlar, s. 128.

 

İsmail Osman, 19 ağustos 2017