Mostârî Mehmed Efendi

İbrahim Mustafa Efendi’nin oğlu olan Mostârî Mehmed Efendi, genç yaşta İstanbul’a nakl-i mekân ile Arpa Emîni Hasan Efendi’nin himâyesine girmiş, onun dâ’iresindeki tahsîli esnâsında birâderi Mostârî Mustafa Efendi ile birlikte Hâfız Osman’dan sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır.

Me’zûn olduktan sonra Mostâr’a dönerek, kitâbet ve ta’lim-i talebe ile iştigâl etmeğe başladığı bilinen Mostârî Mehmed Efendi’nin nice kıymetli eser vücûda getirdiği mervî olup H. 1123/M. 1712-1713 yıllarında, genç yaşta olduğu hâlde vefât etmiştir.

 

 

 

Kaynakça

Devhatü’l-küttâb, s. 118-119.

 

 

İsmail Orman, 1 haziran 2018