Mîrzâde Hasan Rüşdî Efendi

Trabzonlu olan Mîrzâde Hasan Rüşdî Efendi, küçük yaşta hıfzını ikmâl ile hâfızlardan olmuş, daha sonra ulûm-ı mütenevvi’âyı tahsîl eylemiştir. Bu arada aklâm-ı sitteyi de meşketmişse de, hocası tesbit edilememiştir. Eğitimini tamamladıktan sonra Trabzon’daki Mûsâ Paşa Cami’nin imâmetine ta’yin edilmiş, son zamanlarında cami evkafının mütevellîliği de uhdesine verilmişti.

Trabzon’da zamanın reisü’l-hattâtîni ve re’isü’l-kur‘ası olarak kabul edilen Mîrzâde Hasan Rüşdî Efendi, hafta günlerinde de, Ortahisâr Cami’ndeki bir odada tâlibâna yazı ta’lim ettirirdi. Bu hâl üzere iken H. 1307/M. 1889-1890 senesinde Ayasofya Mahâllesi’ndeki hânesinde vefât etmiş ve Mûsâ Paşa Cami hazîresine defnedilmiştir.

Trabzon’daki Kemerkaya Cami’nin mihrâbı ile kapısı üzerindeki âyet-i celîleleri yazmış olan Mîrzâde Hasan Rüşdî Efendi’nin hayli yazısının da Trabzon ekâbirinin evlerini tezyîn eylediğini İbnülemin nakletmektedir. Oğulları Hâfız Mehmed Râsim Efendi ve Mahmud Es‘ad Efendi gibi iki fâzıl ve değerli hattat yetiştirmiş olması, onlara lâyık bir vâlid-i mâcid olduğunu isbâta kâfîdir.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar.

 

 

İsmail Orman, 16 mayıs 2018