Mîr Mustafa Efendi

Sâbık sadrazâmlardan ve hattâtînden Ferhâd Paşa’nın oğlu olan Mîr Mustafa Efendi İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babasının dâ’iresinde iyi bir tahsîl ve terbiye görmüş olduğu gibi, değerli bir mushâf kâtibi olan babasından sülüs ve nesih meşkederek icâzet almış, babasının katlinden sonra ağabeyi Mîr Ahmed Efendi’den de istifâde ile hüsn-i hatta terâkki göstermiştir.

Muhtelif kitâbet hizmetlerinde bulunduktan sonra 1614 yılında, genç sayılabilecek bir yaşta olduğu hâlde vefât etmiş olan Mîr Mustafa Efendi, Şehzâde Cami hazîresinde medfûndur. Neşretmiş olduğumuz eserinden, hüsn-i hattın dekayıkına vâkıf küttâbdan olduğunu söyleyebiliriz.

 

Mîr Mustafa Efendi’nin Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 537; Hat ü Hattâtân, s. 155; Türk Hattatları, s. 93; Hat Sanatı Tarihi, s. 59.

 

İsmail Orman, 1 şubat 2017