Mîr Hüseyin Efendi

Kapıcıbaşı Osman Ağa’nın oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Mîr Hüseyin Efendi, henüz sıbyân mektebi sıralarında hüsn-i hatta heves ile Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. Ayrıca hocasının vefâtından sonra da tilmizlerinden Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’ye devam edip ondan da icâzet aldığı bilinmektedir. Öte yandan hatt-ı ta’like de vâkıf olmakla beraber, kimden mücâz olduğu tesbit edilememiştir.

Eğitimini tamamladıktan sonra Sadâret Mektûbî Kalemi’nin hulefâlarından olan Mîr Hüseyin Efendi, nice zaman hizmetten sonra kâtibler zümresine iltihâk edilmiş, bilahâre hâcegân rütbesiyle taşra çerâğ edilmiştir. Bazı küçük kalemiye hizmetleri der-uhde eyledikten sonra teka’üde sevkedildiği ve bu hâl üzere iken vefât ettiği mervî ise de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

Her fende mâhir ve bilhassa kemânkeşlikte dîl-keşlik edenlerden olduğu nakledilen Mîr Hüseyin Efendi’nin H. 1137/M. 1725 senesinde ta’likle istinsâh ettiği ebû-Bekir Nusret Efendi’nin Risâle-i Tıb adlı eseri görülmüştür.

 

 

 

İsmail Orman, 7 ağustos 2017