Mîr Halîl Efendi

İnebahtı Muhâfızı İvâz Mehmed Paşa’nın oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Mîr Halîl Efendi, babasının H. 1156/M. 1743 senesindeki vefâtı üzerine Enderûn-ı Hümâyûn’a alınmış, burada fevkalade bir tahsîlin yanı sıra Bosnevî Osman Efendi’den sülüs ve nesih meşketmiştir.

Eğitimini tamamladıktan sonra Topkapı Sarayı’na kapıcılar kethüdâsı olan Mîr Halîl Efendi, daha başka hizmetlerin ardından çavuşbaşılığa kadar yükselmiştir. Sultân Abdülhamîd Hân’ın cülûsunda paşa rütbesi ve vâlîlik verilerek saraydan çerâğ edilmiş ve hayli müddet Rumeli vilâyetlerinde görev yapmıştır. Sultan Selîm Hân-ı Sâlis’in cülûsundan sonra İstanbul’a dönmüş, saraya nüfûz ederek musâhib-i şehriyârî zümresine katılmıştır.

Vaktinin nâmlı kemânkeşlerinden olan Mîr Halîl Efendi, H. 1210/M. 1795-1796 senesinde 1060 geze ok atmakla menzîl sâhibi olmuştur. H. 1218/M. 1803-1804 senesinde vefât etmişse de, medfeni ma’lûm değildir. Hüsn-i hattın dekayıkına vâkıf hattâtînden olduğu menkûl olmakla beraber âsârı nâdirdir.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 197; Sicill-i Osmânî, III, ss. 607-608; Okçuluk Tarihi, s. 181.

 

 

İsmail Orman, 7 mayıs 2018