Mîr Alî Efendi

Amucazâde Hüseyin Paşa’nın eniştesi Alî Abdî Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Mîr Alî Efendi, dayısına nisbetle “Eniştezâde” künyesiyle ma’rûftur. Nitekim onun sâyesinde iyi bir tahsîl ve terbiyye görmüş, bu esnâda Eski İsmâ‘il Zühdî Ağa’dan sülüs ve nesih meşketmiştir. Ancak icâzetini onun vefâtından sonra devam ettiği Kâtibzâde Mustafa Efendi’den ahz eylemiştir.

Tahsîlini ikmâl eyledikten sonra bir müddet vüzerâya kitâbet hizmetinde bulunan Mîr Alî Efendi, daha sonra hâcegândan olarak bazı küçük me’mûriyyetlerde istihdâm edilmiştir. Bu hâl üzere iken H. 1176 senesinin Rebi’ü’l-evvel ayının evâ’ilinde(20-30 Eylül 1762) vefât etmiş ve Topkapı hâricine defnedilmiştir.

Hattatlar arasında “nâm ü şân sâhibi” ve “her tarafı ma’mûr ve hâcegânda ma’rifetle meşhûr” olan Mîr Alî Efendi’nin tarihsiz sülüs ve nesih levhâsı görülmüş olup hakkındaki sitâyişin doğruluğuna şahâdet etmektedir.

 

 

Kaynakça

Devhâtü’l-küttâb, s. 121; Tuhfe-i Hattâtîn, s. 321; Asar-ı Atika Müzayede, 21 Ekim 2011, s. 118.

 

 

İsmail Orman, 29 nisan 2018