Mîr-âhûr Mehmed Ârif Efendi

Sultân Ahmed Hân-ı Sâlis’in çukadârlarından Ahmed Atâ’ullah Ağa’nın oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Mîr-âhûr Mehmed Ârif Efendi, babası sâyesinde alındığı Enderûn-ı Hümâyûn’da Kur‘ân-ı Kerîm’i hıfzeylemiştir. Ayrıca Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi şâkirdânından Hammâmîzâde Mehmed Emîn Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır.

Buradaki tahsîlini ikmâl eyledikten sonra Şehzâde Sultan Selim Hân’ın Kur‘ân-ı Kerîm hocası olan Mîr-âhûr Mehmed Ârif Efendi, bu hizmetiyle göze girince silâhşorân-ı hassa zümresine dâhil olmuştur. Şehzâdenin cülûsundan sonra, H. 1203 senesinin Receb’inde (M. Nisan-1789) Mîr-âhur-ı Evvel olmuşsa da, bu mesnedde iken H. 1205/M. 1790-1791 senesinde vefât etmiştir.

Vazîfesinden arta kalan zamanında Çoban Çavuş Cami’ civârındaki evinde hüsn-i hatla meşgûl olub nice mesâhif-i şerîfe ve resâ’il-i münîfe tahrîrine muvâffak olduğu menkûl olan Mîr-âhûr Mehmed Ârif Efendi’nin âsârına tesâdüf edilmemiştir.

 

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 392; Sicill-i Osmânî, IV, s. 268.

 

 

İsmail Orman, 3 haziran 2018