Mîr Abdürrahîm Rahîmî Çelebi

Habeşistân Vâlîsi iken vefat eden Mustafa Paşa’nın oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Mîr Abdürrahîm Rahîmî Çelebi, babasının dâ’iresinde fevkalade bir tahsîl ve terbiye görmüş, mütenevvi ilimlerin yanısıra, şi’ir ve edebiyât dersleri almıştır. Ayrıca Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’den sülüs ve nesih meşkedip icâzet almış, daha sonra tekemmül için tilmizlerinden Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’ye devam ederek, ondan da icâzet almıştır.

Eğitimini tamamladıktan sonra bir müddet Silahdâr İbrahim Paşa’nın dîvân katibliğini der-uhde eylemiş olan Mîr Abdürrahîm Rahîmî Çelebi, bilahâre hâcegân zümresine alınmış ve Şehîd Alî Paşa’nın sadâretinde Tezkîre-i Evvel olmuştur. Ba’de’l-azl bazı küçük kitâbet hizmetlerinde istihdâm edilmiş ve bu hâl üzere iken iken H. 1140/M. 1727-1728 senesinde vefât etmiştir. Koca Mustafa Paşa Cami hazîresinde medfûndur.

Şu‘arâdan olup “Rahîmî” mahlâsı ile yazdığı şi’irlerine mecmu’alarda tesâdüf edilen Mîr Abdürrahîm Rahîmî Çelebi’nin Melâmi-meşreb bir zât olduğu menkûldür. Görevde bulunduğu süre içinde her sabah namazı sonrası “idâm fermânı yazdırmaması için” Allah’a du‘a ettiği ve du‘asının da kabul edildiği meşhurdur.

 

 

 

İsmail Orman, 11 ağustos 2017