Mehmed Zihnî Efendi

Hâcegândan Mehmed Alî Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Mehmed Zihnî Efendi, ulum-ı mütenevvi’âyı dönemin önde gelen âlimlerinden öğrendikten sonra medreseye girmiş, bu arada Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra müderris olarak İstanbul’daki muhtelif medreselerde tedrîs-i ilimle meşgul olmuş,  H. 1270/M. 1853 senesinde tarik-i tedristeki müddetini doldurunca da mevleviyetle taşraya gönderilmiştir.

Anadolu’da muhtelif mevleviyetlerde görev yaptıktan sonra, Bağdâd Mollalığı’na ta’yin edilen Mehmed Zihnî Efendi, buradan azledildikten sonra İstanbul’a dönerek inzivâya çekilmiş ve H. 1282/M. 1865 senesinde bir hayli yaşlı olduğu hâlde vefât ederek, Silivrikapısı hâricine defnedilmiştir. Sâmî Efendi tarafından fevkalade celi sülüsle yazılmış olan mezartaşı kitâbesinin metni şöyledir:

Hüve’l-hallâkü’l-bâkî

Allahü sübhânehü ve te‘alâ hazretleri, hazîn-i ulûm-ı rabbanî ve vâsıl-ı dâr-ı nâ’im-i sâmedânî hattat Mehmed Zihnî Efendi kuluna ve kaffe-i ehl-i imâna rahmet eyliye. Lillâhi’l-Fâtihâ. sene 1282. Ketebehü Sâmî

Rıfâ’î Târikatı müntesibîninden ehl-i dîn zât olan Mehmed Zihnî Efendi, vefâtında bir hayli yaşlı olduğundan, hattatlar tarafından reisü’l-hattâtîn addedilmiş değerli bir hüsn-i hat erbâbı idi. Amasya Bâyezid Kütüphânesi’nde bulunan H. 1274/M. 1858 tarihli Şifâ-i Şerîf’i, evâhir-i hâlinde dahi kudretinden bir şey kaybetmemiş olduğunun delîlidir.

 

 

 

İsmail Orman, 16 nisan 2017