Mehmed Şükrî Çavuş

H. 1280/M. 1863-1864 senesinde İstanbul’da doğmuş olup asıl ismi Mehmed Şükrî Efendi’dir. Askerlik mesleğine intisâb ederek tâbûrdan yetişme çavuşlardan olduğundan, hattâtîn meyânında “Şükrî Çavuş” nâmıyla şöhret bulmuştur. Hüsn-i hattı Şevkî Efendi’den meşkederek icâzet almış, bilhassa sülüs ve nesihte ibrâz eylediği kudrete istinâden, hocasının kefâletiyle mülâzım-ı evvel rütbesi verilerek, Erkân-ı Harbiyye Dâ’iresi hattatlığına ta’yin edilmiştir.

Ancak bu hizmette iken zevcesinin vefâtı ile ciddî bir bunalıma giren Mehmed Şükrî Çavuş, bilahâre baldızı ile evlendirilmişse de, acısını yenememiş ve H. 1313/M. 1895-1896 senesinde, 33 yaşında iken canına kıymıştır. Kendisini şâhsen tanımış olan Reisü’l-hattâtîn Kâmil Akdik, “yaşasa idi hepimizi geçerdi” diye övmüş olmakla beraber, hâlen İbnülemin’in koleksiyonunda bulunan nesih levhâsı, bu takdîrinin biraz mübâlağalı olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca talebeye meşk numunesi olmak üzere Hatt-ı Nesih ve Rık‘a ile Kıra’ât adlı bir eser neşretmiştir.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar.

 

İsmail Orman, 5 eylül 2017