Mehmed Şerîf Hulûsî Efendi

Edirneli olan Mehmed Şerîf Hulûsî Efendi, aklâm-ı sitteyi Tab‘î Mehmed Sa’id Efendi’den meşkederek icâzet almış, bilâhare tilmizlerinden Seyyid Hasan Vasfî Efendi’den hayli müddet istifâde ile ondan da mücâz olmuştur. Eğitimini tamamladıktan sonra sıbyân mekteblerinde hüsn-i hat mu’allimliği ile meşgul olmağa başlamış, Edirne Askerî İ’dâdîsi’nin küşâdında da hüsn-i hat mu’allimliği kendisine tevcîh edilmiştir.

Nice zaman talebeye meşk vermiş olan Mehmed Şerîf Hulûsî Efendi, yaşı yüze yaklaşmış olduğu hâlde H. 1319/M. 1901-1902’de vefât etmiştir. Sinnine istinâden zamanının şeyhü’l-hattâtîni addedildiği ve o yaşına rağmen gözlüksüz yazı yazdığı mervîdir. Seyyid Ahmed Ferîd Efendi adlı bir tilmizi tesbit edilmiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 17 kasım 2017