Mehmed Sâlih Şem‘î Efendi

Hünkâr çavuşlarından iken Dîvân-ı Hümâyûn kâtibliğine çerağ edilen Mustafa Çavuş’un oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Mehmed Sâlih Şem‘î Efendi, ilk yazı derslerini babasından gördü. Daha sonra tekemmül için Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’ye devam ederek, ondan da yeni baştan sülüs ve nesih yazıp icâzet aldı.
Eğitimini tamamladıktan sonra babasının himayesinde Dîvân-ı Hümâyûn Kitâbeti’ne hulefâ olan Mehmed Sâlih Şem‘î Efendi burada da dîvânî, rık‘a ve reyhânî gibi resmi kitabette kullanılan aklamda mahâret kazandı. Ancak H. 1170 senesinin Zi’l-ka’de ayında (M. Temmuz/Ağustos-1757) “kırk yaşına gelmeden ve bilgisinin faydasını göremeden” vefât etti. Eğrikapı dışında, Kırımî Mehmed Efendi Çeşmesi’nin civârında medfûndur.
Babasına nisbetle “Çavuşzâde” lâkabı ile anılan Mehmed Sâlih Şem‘î Efendi aynı zamanda şâ’ir olup “Şem‘î” mahlâsı ile yazdığı eş‘arına mecmu‘alarda tesadüf edilmektedir. Ancak yazısı görülememiştir.

 

Kaynakça
Tuhfe-i Hattâtîn, ss. 458-459; Hat ü Hattâtân, ss. 144-145; Türk Hattatları, s. 159; Meşhur Hattatlar, s. 147.

 

 

İsmail Orman, 22 nisan 2017