Mehmed Şâkir Efendi

İstanbullu olan Mehmed Şâkir Efendi’nin nesebi hakkında bir bilgi yoktur. Sıbyân mektebi sıralarında Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’den aklâm-ı sitte dersleri almağa başlamış, genç yaşta hulefâsından olduğu Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi’nde de resmî kitâbette mahâret kazanmıştır. Dîvân-ı Hümâyûn’da hayli zaman hizmetten sonra hâcegân rütbesi ile Bâb-ı Ser-askerî Kitâbeti’ne nakledilmiştir.

H. 1258/M. 1842 senesinde Ser-asker mektûbculuğuna kadar yükselen Mehmed Şâkir Efendi, H. 1260/M. 1844’de muhâsebeci olarak Suriye Ordusu’na memûr edilmiştir. Sefer süresince orada bulunmuş, avdetinden sonra görevlendirildiği Dâr-ı Şûrây-ı Askerî Kitâbeti’nde, H. 1269/M. 1853 senesinde baş-kitâbete terfi etmiştir. Bilahâre tekaüdü ihtiyâr eyleyip bu hâl üzere iken H. 1278/M. 1861 senesinde vefât eylemiş olup Üsküdar’da, Karacaahmet Mezarlığı’nda medfûndur.

Hüsn-i hattın dekayıkına vâkıf küttâbdan olduğu nakledilen Mehmed Şâkir Efendi’nin, özel koleksiyonda bulunan H. 1251/M. 1835 tarihli levhâsı, hakkındaki rivâyetin doğruluğuna delâlet etmektedir. Öte yandan yine özel koleksiyonda bulunan H. 1255/M. 1839 tarihli kıt’a eğer ona ait ise, hatt-ı ta’likte de mahâret sâhibi hattâtînden olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu kalemdeki üstâdı hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

 

 

 

İsmail Orman, 11 kasım 2017