Mehmed Sa’id Bey

Meşhur hattat Şevkî Efendi’nin oğlu olarak H. 1284/M. 1868 senesinde İstanbul’un Haseki semtinde doğmuş olan Mehmed Sa’id Bey, Dâvûdpaşa Rüşdî Mektebi’nde okuyup şahâdetnâme aldığı gibi, babasından aklâm-ı sitte meşkederek, H. 1301/M. 1883-1884 senesinde, zamanın ma’rûf hattatlarının iştirâkiyle Haseki Cami’nde tertîblenen cem‘iyyet huzurunda icâzet almıştır. Daha sonra Bâb-ı Ser-askerî hulefâlarından olup Harbiyye Nezâreti’nin muhtelif kademelerinde senelerce hizmette bulunduktan sonra tedrîcen Topçu Dâ’iresi’ne mümeyyiz-i evvel olmuştur.

Ancak İttihâd ve Terâkkî aleyhdârlarından olduğundan, Meşrûtiyet’in ilânından sonraki düzenlemede teka’üde sevkedilen Mehmed Sa’id Bey, bunun üzerine Mısır’a giderek, münâsib bir me’mûriyet elde etmeğe çalışmışsa da, muvaffâk olamayınca birkaç ay sonra İstanbul’a geri dönmüştür. Bu hal üzere iken H. 1341/M. 1922-1923 senesinde vefât etmiş ve Merkez Efendi Kabristânı’nda, babasının yanına defnolunmuştur.

R. 1327/M. 1911’de İttihâd ve Terâkkî aleyhindeki fikirlerini beyân etmek üzere Hürriyyet-i Hakîkiyye’nin Vasiyyetnâmesi adlı bir risâle neşretmiş olan Mehmed Sa’id Bey‘in şi’ire de âşina olduğu menkûldür. Daha ziyâde resmî kitâbette ibrâz-ı mahâret etmiş hattatlardan olup sülüs ve nesihte mücâz olduğu babasının ayarında değildir.

 

 

 

İsmail Orman, 4 eylül 2017