Mehmed Sâdık Molla

Harc-ı Hassa Kalemi hulefâsından Mehmed Tâhir Efendi’nin oğlu olan Mehmed Sâdık Molla İstanbullu’dur. Eğitimini ikmâl eyledikten sonra müderris olup senelerce görev yapmış, müddetini doldurunca mevleviyete nâ’il olarak, Anadolu’nun muhtelif yerlerinde görev yapmıştır. Son görev yeri olan Medîne-i Münevvere Kadısı iken 1790’lı yıllarda vefât etmiş ve orada defnedilmiştir.

Sülüs ve nesihi tahsîli esnâsında birâderi Mehmed Ârif Efendi ile berâber Ahmed Resmî Efendi’den meşketmiş ve icâzet almış olan Mehmed Sâdık Molla’nın “akrânına teveffûk eden hoş-nüvislerden” olduğu menkûl ise de, yazısına tesâdüf edilememiştir.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, ss. 451-452; Sicill-i Osmânî; Son Hattatlar.

 

İsmail Orman, 13 mart 2017