Mehmed Rif‘at Efendi

Hattâtînden ebû-Bekir Nâsıh Efendi’nin oğlu olarak H. 1276/M. 1859 senesinde İstanbul’da doğmuş olan Mehmed Rif‘at Efendi, babasının delâletiyle H. 1291/M. 1874 senesinde hulefâlıkla girdiği Dîvân-ı Hümâyûn’da yetişmiş, muhtelif kalem hizmetlerinde istihdâm edildikten sonra, H. Zi’l-hicce-1340/M. Ağustos-1922’de yaş haddinden teka’üde sevkedilmiştir.

Bundan kısa bir süre sonra vefât etmiş olduğu bilinen Mehmed Rif‘at Efendi’nin ehl-i salâh bir zât olduğunu İbnülemin nakletmektedir. Hüsn-i hattı babasından öğrenmiş olan Rif‘at Efendi’nin oniki kalemin kaffesine vâkıf ve bilhassa rık‘a ve dîvânîde mâhir bir hattat olduğu bilinmekteyse de, âsârına tesâdüf edilememiştir.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar, s. 674.

 

İsmail Orman, 22 ağustos 2016