Mehmed Râşid Efendi

İstanbullu olan Mehmed Râşid Efendi’nin silsile nesebi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Eğitimi esnâsında Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almış, daha sonra da Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Â’lî Kalemi’nin hulefâsından olmuştur. Nice zaman hizmetten sonra ser-halifeliğe terfi etmiş ve bu hâl üzere iken H. 29 Receb 1239/M. 31 Mart 1824 tarihinde vefât etmiştir. Dâvud Paşa Cami hazîresinde medfûn olup mezartaşına mahkûk kitâbe şöyledir:

Hüve’l-hallâkü’l-bâkî

Ya ilâhî! ol mübârek ism-i pâkin izzeti

Hem Resûl’ün fahr-i âlem-şâh-ı kevneyn hurmeti

Eyle kabrin ravzâ-i cennet yâ ilâhe’l-âlemîn

Gece gündüz eylesinler hûr-ı gılmân hıdmeti

Merhûm ve mağfur el-muhtac âlî rahmet-i rabbü’l-mağfûr esbâk Yeniçeriyân-ı dergâh-ı âlî kalemi ser-hâlifesi olub irtihâl-i dâr-ı bekā eden hattat Mehmed Râşid Efendi’nin rûhiçün Fâtihâ. Sene 1239, fi selh-i Receb.

 

 

 

 

İsmail Orman, 11 kasım 2017