Mehmed Hulûsî Efendi

Halîl Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Mehmed Hulûsî Efendi, bir akrabasının delâletiyle küçük yaşta alındığı Enderûn-ı Hümâyûn’da tahsîl ve terbiye görmüş, bu esnâda mektebin hüsn-i hat mu’allimi Alî Râsim Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. Eğitimini tekmîl eyledikten sonra bir müddet sarayda kitâbet hizmetleri ile iştigâl edip bilahâre Meclis-i Mesâlih-i Talebe Kitâbeti’ne ta’yin ile saraydan çerâğ edilmiştir. Burada da nice zaman hizmetten sonra baş-kâtibliğe terfi eden Mehmed Hulûsî Efendi’nin, Meşrûtiyet’in ilânından sonraki tensikatta teka’üde sevkedildiği ve bu hâl üzere iken vefât ettiği anlaşılmaktaysa da, tarihi ve medfeni ma’lûm değildir.

Mesâ’îsinden arta kalan zamanı mesâhif-i şerîfe tahrîri ile değerlendirdiği anlaşılan Mehmed Hulûsî Efendi’nin Ankara’daki Millî Kütüphâne’de tarihsiz ve özel koleksiyonda da H. 1322/M. 1904 tarihli Kur‘ân-ı Kerîmleri bulunmaktadır. Vefâtı da bundan sonra olmalıdır. Ayrıca ta’lim-i talebeye de gayret edip Abdullah Rüşdî Efendi ve Mehmed Asaf Efendi‘ye aklâm-ı sitte’den icâzet vermiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 18 nisan 2017