Mehmed Hasîb Dede

Konya’daki Mevlânâ Dergâhı’nın aşcıbaşısı Emîr Hasan Dede’nin oğlu olarak H. 1214/M. 1799 senesinde orada doğmuş olan Mehmed Hasîb Dede, dergâhın mürîdân ve bendegânından iyi bir eğitim aldığı gibi, husûsî surette mûsıkî, edebiyât ve hüsn-i hat dersleri almıştır. Babasının H. 1232/M. 1817 senesindeki vefâtı üzerine, henüz 18 yaşında olduğu hâlde, peder-mânend usûlüyle görevini devralmıştır.

Bu eyyâmda Konya’ya gelen ve çile çıkarmak için dergâha yerleşen Nakşî Dede’ye bağlanan Mehmed Hasîb Dede, kendisinden yeni baştan aklâm-ı sitte dersleri aldığı gibi, resim san’atının inceliklerini öğrenmiş, ney meşkini de yine ondan ikmâl eylemiştir. H. 1241/M. 1825-1826’da Kavalalı Mehmed Alî Paşa’nın Konya’yı işgâlinde, hocası ile beraber Mısır’a götürülmüş, altı ay kadar Kahire Mevlevîhânesi’nde kaldıktan sonra serbest bırakılmıştır.

Bunun üzerine Konya’ya dönerek tekrar eski görevini der-uhde etmiş, bir müddet sonra dergâhın neyzenbaşılığı da kendisine tevcîh edilince, aşcıbaşılığı kardeşine bırakmıştır. H. 1287/M. 11 Ocak 1871 tarihindeki vefâtına değin bu görevde kalan Mehmed Hasîb Dede, Mevlânâ Dergâhı’nın hâmuşânında medfûn olup mezartaşına

Dem-be-dem “Allah” deyüb Nâyzen Hasîb etdi vefât

mısra’ı ile nihâyetlenen, Şâ’ir Eşref’e ait manzûme hakkedilmiştir.

 

Kaynakça

BTMA, II, s. 106; Ares Antik Müzayede, 3 Kasım 2007, s. 145.

 

 

İsmail Orman, 16 kasım 2017