Mehmed Emîn Efendi

Ak Molla Ömer Efendi’nin ilk tilmizi olan Mehmed Emîn Efendi icâzetini aldıktan sonra dârü’s-sa‘ade ağası kâtibi olan hocasına hulefâ olup bir müddet yamaklığını yaptıktan sonra hâcegân rütbesiyle Dîvân-ı Hümâyûn Kitâbeti’ne naklolunmuştur. Burada da nice zaman hizmette bulunduktan sonra, hâcegânın kudemâsından olduğu hâlde 1824 yılında vefât etmiştir.

Bilhassa celî sülüste zamanının mümtâz sîmâlarından biri olan Mehmed Emîn Efendi, 1789 senesinde vefât etmiş olan Sultan Abdülhamîd Hân-ı Evvel’in türbesinin yazılarını yazmağa me’mur edilmiş ve tüm hünerini göstermiştir Ayrıca Arap Cami’nde tarihsiz ve Cerrâh Paşa Cami’nin mâhfilinde de H. 1236/M. 1820-1821 tarihli yazısı bulunmaktadır. Neşretmiş olduğumuz H. 1214/M. 1799 tarihli hilye-i sa‘adeti, son zamanlarında Mahmud Celâleddîn Efendi’nin yoluna sapmış olduğuna işaret etmektedir.

 

Mehmed Emîn Efendi’nin Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakça

Hat ü Hattâtân, s. 163; Türk Hattatları, s. 195; Alif Art, 19 Şubat 2012, s. 94.

 

İsmail Orman, 11 kasım 2016